ALGEMENE VOORWAARDEN AMBULANCEDIENST “ANTWERP EMERGENCY MEDICAL SERVICES vzw”

Iedere klant / patiënt die beroep doet op onze diensten, gaat automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar gemaakt zijn.

1 – Tariefbepaling

Tarieven worden bepaald volgens het type van geleverde diensten, met uitzondering van contractuele afspraken met onze partners (mutualiteiten, ziekenhuizen, …).

 • Ambulancezorg (ambulance transporten)
 • Preventieve Hulpverlening op evenementen
 • Demonstraties

Voor ambulancezorg transporten wordt er telkens gewerkt met een starttarief en kilometer prijzen. De Starttarieven en kilometerprijzen worden bepaald door het type transport, met uitzondering van contractuele afspraken met onze partners (mutualiteiten, ziekenhuizen, …).

 • Spoedeisende hulp & Intensive Care “starttarief (incl. 1ste 10 Km) + Km prijs”
 • Niet dringend – Zittend “starttarief (incl. 1ste 10 Km) + Km prijs”
 • Niet dringend – Liggend “starttarief (incl. 1ste 10 Km) + Km prijs”

Het vervoer per Ambulance is vrijgesteld van BTW,  “art. 44 § 2.1° W. BTW”.

2 – Kilometerbepaling

Het berekenen van de aantal kilometers vind plaats in beladen toestand x2 (van ophaalpunt tot bestemming x2), met uitzondering van contractuele afspraken met onze partners (mutualiteiten, ziekenhuizen, …).

3 – Toeslagen

Ambulancedienst “Antwerp Emergency Medical Services vzw” behoudt zich het recht om extra toeslagen te heffen op het vervoer per ambulance of ziekentaxi,

 • Toeslag Wachttijd (1ste 30 min gratis, per begonnen 30 min 1 toeslag)
 • Toeslag Nachttarief (van 19u tot 7u)
 • Toeslag Zon & Feestdagen

4 – Onverrichte Zaken

Ambulancedienst “Antwerp Emergency Medical Services vzw” behoudt zich het recht om geannuleerde transporten aan te rekenen, volgens de onderstaande type annulaties

 • Annulatie binnen 2 uur voor aanvang van het transport = 1x het starttarief van de geannuleerde rit (enkele reis)
 • Overname (112) ambulance = 1x het starttarief van de geannuleerde rit (enkele reis)
 • Weigering transport / nutteloze rit = 1x het volledige bedrag van de geannuleerde rit (enkele reis)

5 – Kortingen

Eventuele toegekende kortingen vervallen volledig of gedeeltelijk bij niet naleven van de toegekende betalingstermijn.

6 – Digitale Facturen

Onze digitale facturen kunnen beschouwd worden als originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid. De facturen kunnen schriftelijk tot binnen de 30 dagen na factuurdatum geprotesteerd worden.

7 – Eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

8 – Betalingstermijn

Al onze facturen zijn te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum. Facturen zijn steeds ter Uwen laste en indien deze betaald worden door derden dient u deze zelf te verhalen bij de 3de partij.

In geval van laattijdige betaling, zal vanaf de Eerste Herinnering automatisch een intrest van 8% per jaar op het openstaande saldo verschuldigd zijn, evenals een schadebeding van 10% met een minimum van 10 Euro.

Bij uitblijven van betaling na de Eerste  Herinnering wordt uw dossier zonder uitstel aan onze Juridische Dienst overgemaakt. Boven op de eerder vermelde schadevergoeding wordt er een administratieve kost van 30 Euro en nalatigheidsintrest geheven, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en artikel 1229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Alle bijkomende kosten door Juridische procedures vallen te Uwen laste.

9 – Tussenkomst Mutualiteit en Verzekering (enkel van toepassing bij vervoer per Ambulance)

Onze facturen, met uitzondering van de facturen met de melding “remgeld” kunnen in de meeste gevallen binnen gebracht worden bij uw mutualiteit en worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald, afhankelijk van uw mutualiteit. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (hospitalisatie, arbeidsongeval, reisbijstand, …). Is het factuurbedrag kleiner of gelijk aan het te betalen remgeld, is er geen tussenkomst van Uw mutualiteit.

10 – Betwisting

Alle klachten of betwistingen i.v.m. facturen dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen 15 dagen na factuurdatum.

11 – Klachten

Alle meldingen of klachten over onze dienstverlening dienen schriftelijk geformuleerd te worden aan:

Ambulancedienst Antwerp Emergency Medical Services

Ambulancedienst Antwerp Emergency Medical Services VZW
T.a.v Ombudsdienst
Hoevenstraat 28, 2160 Wommelgem, België

ombudsdienst@antwerp-ems.be

12 – Aansprakelijkheid

Ambulancedienst “Antwerp Emergency Medical Services vzw”, is enkel aansprakelijk voor zover een zware fout of nalatigheid in haar hoofde kan worden aangetoond en in geen geval zal de schadevergoeding hoger kunnen zijn dan hetgeen door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

13 – Bevoegde Rechtbanken

Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken en het Vredegerecht van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ressorterende onder het rechtsgebied alwaar de maatschappelijke zetel van Ambulancedienst “Antwerp Emergency Medical Services vzw” gelegen is ,  zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.